AZ INSTAGRAMON SZERVEZETT NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

(A továbbiakban: „Szabályzat”)

1.            BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1         A https://www.instagram.com/orsay/ Instagram oldalon, illetve a @orsay Instagram-fiókban megrendezett Instagram nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője az Orsay Europe s.r.o., székhelye: Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Prága 5, cégj.: 257 04 729, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, C szakasz 62763-as betét alatt (a továbbiakban: „Szervező”).

1.2         A jelen Szabályzat tárgya, hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett a játékosok részt vehetnek a Szervező által szervezett Nyereményjátékban, továbbá tartalmazza a nyertesek kiválasztásának módját és a nyeremény Szervező általi átadásának feltételeit. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő elfogadja a jelen Részvételi Feltételeket, és vállalja azok betartását.

1.3         A Szervező elérhetőségei:

(i)            Cím: Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Prága 5, cégj.: 257 04 729;

(ii)          telefon: +36 1 955 5770

(iii)         e-mail: info@orsay.hu

1.4         A Szervező kijelenti az alábbiakat:

(i)            a Meta, mint az Instagram üzemeltetője a Nyereményjátékot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli, és semmilyen módon nem kapcsolódik hozzá;

(ii)          a Meta, mint az Instagram üzemeltetője nem rendelkezik semmilyen joggal vagy kötelezettséggel a Nyereményjátékban résztvevőkkel szemben.

2.            A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

2.1         A Nyereményjátékban kizárólag olyan 15. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik regisztráltak az Instagram közösségi hálózaton (www.instagram.com), a Nyereményjáték időtartama alatt aktív és nyilvános Instagram-fiókkal rendelkeznek, és megfelelnek a jelen szabályzatban foglaltaknak (a továbbiakban: „Résztvevő”), a következő kivétellel: a Nyereményjátékban nem vehetnek részt olyan személyek, akik a Szervezővel vagy a Nyereményjáték lebonyolítójával munkaviszonyban vagy hasonló jogviszonyban állnak, vagy e személyekkel közvetlen családi kapcsolatban vannak.

2.2         A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a Nyereményjátékból a Résztvevőt, az alábbi esetekben:

(i)            ha kiderült, vagy ha a Szervező megalapozottan feltételezi, hogy hamis adatokat szolgáltatott a Nyereményjátékhoz kapcsolódóan, vagy egyéb módon megsértette a jelen Szabályzatot; vagy

(ii)          nem felel meg a Nyereményjátékban való részvétel jelen Szabályzatban meghatározott feltételeinek; vagy

(iii)         vulgáris, sértő, rasszista vagy más módon nem megfelelő kijelentéseket vagy posztokat/stories-t osztott meg a Nyereményjátékban, amelyek sértik a jó modort, vagy rossz hírbe hozzák a Szervezőt.

A kizárás semmiféle kártérítési és indoklási kötelezettséggel nem jár.

3.            A NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS A NYEREMÉNYEK KONKRÉT FELTÉTELEI

3.1         A Nyereményjátékban való részvételhez a Résztvevőnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

(i)            le kell fényképeznie magát a kedvenc ORSAY ruhadarabját viselve (a ruhadarabnak nem kell újnak lennie, korábban megvásárolt ORSAY ruhák is használhatók);

(ii)          ezt a fotót meg kell osztania aktív és nyilvános Instagram-fiókjában egy bejegyzésben, és ennek a bejegyzésnek legalább a Nyereményjáték eredménye kihirdetésének időpontjáig fent kell maradnia nyilvánosan az Instagram-fiókján;

(iii)         meg kell jelölnie az @orsay Instagram-fiókot (a továbbiakban: „Pályázati Fotó”); és

(iv)         be kell követnie az @orsay Instagram-fiókot.

3.2         A Résztvevő a Nyereményjátékban 2024. 07. 01-től 2024. 08. 31-ig vehet részt. A Nyereményjáték kétszer egy hónapig tart. A nyerteseket a Szervező az adott hónap végét követő öt (5) munkanapon belül a Szervező Instagram-fiókján közzétett bejegyzésben/stories-ban jelenti be.

3.3         A Nyereményjátéknak összesen hat (6) nyertese lesz, három július és három augusztus hónapra. Mindegyik nyertes a következő nyereményt kapja: egy 200 euró értékű online utalványt a Szervező webáruházainak árucikkeire a termékek teljes, kedvezmény előtti árábó, amelyek a https://www.orsay.com/ oldalon érhetők el (ORSAY márkanévvel ellátott webáruházak, amelyeket a Szervező az adott országoknak megfelelő felső szintű domaineken üzemeltet). Az utalvány értéke a nyertes által választott webáruház pénznemére kerül átszámításra a Szervező webáruháza által működtetett, a jelen szabályzat 1. mellékletében is felsorolt országnak megfelelően, az adott pénznemnek az illetékes központi bank szerinti aktuális árfolyamán.  A nyeremény a nyertesnek e-mailben kerül elküldésre egy online utalvány formájában, a megfelelő kóddal együtt. Az utalvány csak a Szervező webáruházában váltható be, az üzletekben nem. A Szervező fenntartja a jogot a nyeremény megváltoztatására, ha az eredeti nyereményt a Szervezőn kívül álló okok miatt nem lehet eljuttatni a nyertesekhez.

3.4         A Nyereményjáték nyerteseit a Szervező választja ki a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételek teljesítése alapján. A Szervező figyelembe veszi a Pályázati Fotók eredetiségét és esztétikumát. A nyertesek kiválasztása a Szervező mérlegelési jogkörébe tartozik, és a jelen Szabályzatnak megfelelően történik.

3.5         A mindenkori nyertes kihirdetését követően a Szervező Instagram-üzenetben felveszi a kapcsolatot a nyertessel, aki köteles megadni a Szervezőnek a nyeremény átadásához szükséges adatokat, különösen az e-mail címét és az általa választott országot vagy webáruházat, ahol a nyereményt a 3.3jelen Szabályzatban meghatározottak szerint igénybe veszi. Amennyiben a nyertes a Nyereményjáték eredményhirdetésétől számított 7 napon belül nem jelentkezik ilyen módon a Szervezőnél, a Szervező 3 napon belül új nyertest választ ki, és az eredeti nyertessel azonos módon értesíti azt.

3.6         Amennyiben a nyertes visszautasítja a nyereményt, vagy utólag kiderül, hogy a nyertes nem felel meg a Nyereményjátékban való részvétel jelen Szabályzat szerinti feltételeinek, a Szervező 3 napon belül új nyertest választ ki, és az eredeti nyertessel azonos módon értesíti azt.

3.7         A nyereményre jogi igény nem támasztható. A nyertesek a nyeremény helyett készpénzre vagy más ellenszolgáltatásra nem tarthatnak igényt.

3.8         A Szervező kizárólagos megítélése szerint illegális, illetlen, obszcén, a Résztvevők vagy más személyek illegális, kockázatos vagy bármilyen módon felelőtlen magatartását ábrázoló bejegyzések/stories kizárásra kerülnek a Nyereményjátékból. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy kizárjon minden olyan Résztvevőt, akinek viselkedése vagy Instagram-profilja az Instagram közösségi hálózat szabályaiba ütközik. Abban az esetben, ha ilyen jogsértést észlelnek vagy gyanítanak, a fiókot csalásként jelentik, és a nyeremények kiadását felfüggesztik, amíg a Meta, mint az Instagram üzemeltetőjének adminisztrátora vagy felelős alkalmazottja nem nyilatkozik. A Szervező felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a bejegyzések/stories közzététele során ne szegjék meg a törvényeket, ne kockáztassák az esetleges jogi lépéseket, és viselkedjenek felelősségteljesen, udvariasan és körültekintően. A Szervező mindenféle kártérítés és indoklási kötelezettség nélkül bármikor jogosult a fenti okok bármelyike vagy bármely más ok miatt nem megfelelőnek ítélt bejegyzéseket/stories-t beküldőket ellenőrizni és utólag kizárni a Nyereményjátékból. Ez vonatkozik a Nyereményjátékhoz technikailag nem kapcsolódó bejegyzésekre/stories-ra is.

4.            A SZERZŐI JOG ÉS EGYÉB JOGOK

4.1         A Résztvevő hozzájárul és ingyenes engedélyt ad a Szervezőnek arra, hogy a Nyereményjátékhoz kapcsolódó bejegyzéseit/stories-ait, beleértve a szerző nevét is, időben, területileg és mennyiségileg korlátlanul közzétegye az interneten. A Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy a bejegyzés/stories a közzétételt követően a Szervező akaratán kívül is tovább terjedhet az interneten, és a Szervező nem vállal felelősséget az ilyen terjesztésért. A Résztvevő minden esetben felelősséggel tartozik a Szervező felé azért, hogy az általa beküldött pályamű kizárólagos szerzője, illetve hogy rendelkezik a szerző és az alkotás létrehozásában részt vevő valamennyi személy hozzájárulásával a mű felhasználásához az itt meghatározott feltételek mellett és mértékben, valamint, hogy különösen jogosult arra, hogy a Szervezőnek ilyen hozzájárulást adjon. Abban az esetben, ha a Szervezőnek a fentieken túlmenően további szüksége van a mű felhasználására, a Résztvevő beleegyezik abba, hogy a Szervező kérésére írásban megerősíti a Szervezőnek a szóban forgó szerzői mű felhasználási jogát, feltéve, hogy hozzájárul a felhasználáshoz. Az ilyen felhasználásért a Résztvevőt semmilyen további pénzbeli vagy nem pénzbeli díjazás vagy ellenszolgáltatás nem illeti meg.

5.            A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

5.1         A Nyereményjátékban való részvétellel a Szervező jogosult arra, hogy a Résztvevők személyes adatait a Nyereményjáték szabályoknak megfelelő lebonyolításához, a nyertesek kihirdetéséhez és a nyeremény átadásához szükséges mértékben kezelje.

5.2         A Résztvevő személyes adatait a név, vezetéknév, profilkép, a győztes esetében emellett az e-mail cím, telefonszám és kézbesítési cím, adott esetben az Instagram engedélyezési párbeszéd keretében kiadott egyéb adatok körében a Nyereményjáték Szervezője, mint adminisztrátor és adatfeldolgozó kezeli a Résztvevőnek Nyereményjátékban való részvétele és a nyereménynek a Nyereményjáték nyertesei részére történő átadása céljából. A személyes adatok kezelőjének elérhetőségét a jelen szabályzat 1.3 cikke tartalmazza.

5.3         A személyes adatok kezelése a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a nyertesek esetében a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályokban előírt időtartamig tart, amennyiben az ilyen adatkezelés szükséges vagy megengedett. A Szervezőnek jogos érdeke továbbá, hogy a nyerteseket felvegye marketingadatbázisába promóciós kommunikáció küldése céljából. A nyertesek személyes adatait a név, vezetéknév és e-mail cím körébe tartozóan a Nyereményjáték lezárását követően a Nyereményjáték lezárásától számított 5 évig kezeli ebből a célból. Az ilyen adatkezelés jogalapja a Szervező jogos érdeke vagy a Szervező által a jelen Szabályzatban vállalt kötelezettségek teljesítése; az érintett (nyertes vagy Résztvevő) jogosult kifogást emelni az ilyen adatkezelés ellen.

5.4         A Szervező kizárólag olyan szerződéses partnereknek jogosult továbbítani a Résztvevők személyes adatait, akik együttműködnek a Szervezővel a Nyereményjáték során, különösen az Orsay International s.r.o. részére, székhelye: Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Prága 5, cégj.: 288 75 923, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékben, C részleg, 150567-es betét alatt, vagy a Szervező számára marketing, informatikai, számviteli és jogi szolgáltatásokat nyújtó szerződéses partnerek.

5.5         A Résztvevőnek mint érintettnek a következő jogai vannak:

(a)          a személyes adatokhoz való hozzáférés joga, amelynek értelmében tájékoztatást kaphat a Szervezőtől arról, hogy személyes adatait kezelik-e, milyen célból, milyen terjedelmű adatokat kezelnek, és ha igen, kiknek adták át ezeket a személyes adatokat,

(b)          a pontatlan vagy téves adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog,

(c)          az adatok törléséhez való jog, ha az adatkezelés célja megszűnik, vagy ha a Résztvevő személyes adatait jogellenesen kezelik,

(d)          a Résztvevő személyes adatai kezelésének korlátozásához való jog,

(e)          az adatok hordozhatóságához való jog, amelynek értelmében a Résztvevő saját maga vagy egy másik adatkezelő számára strukturált és géppel olvasható formátumban megkaphatja a rá vonatkozó személyes adatokat,

(f)           a Résztvevő személyes adatainak feldolgozása vagy továbbítása elleni tiltakozáshoz való jog,

(g)           a felügyeleti hatóságnál, azaz a Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatalnál történő panasztétel joga.

5.6         Abban az esetben, ha a Szervező a személyes adatokat a jelen szabályzatban meghatározottaktól eltérő célra kívánja felhasználni, például a nyertes nevét, vezetéknevét és fényképét a honlapján stb. közzétenni, a Szervező az érintett személy kifejezett és önkéntes hozzájárulását kéri.

6.            ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6.1         A Szervező a Résztvevőkkel szemben egyéb kötelezettséget nem vállal, és a Résztvevők a jelen szabályzatban meghatározottakon kívül semmilyen más juttatásra nem jogosultak a Szervezőtől.

6.2         A nyeremények jogi úton nem érvényesíthetők. A nyeremények minőségéért a Szervező felel, aki az esetleges reklamációkat is kezeli.

6.3         A Szervező és a Nyereményjáték lebonyolítója nem vállal felelősséget az Instagram alkalmazás működéséért, az üzenetek vagy a nyeremények kézbesítéséért. Az esetleges panaszokról vagy kifogásokról a Szervező hozza meg a végleges döntést.

6.4         A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték Szabályzatát lerövidítse, későbbre halassza, felfüggessze, törölje, vagy egyoldalúan módosítsa vagy kiegészítse, oly módon, hogy a változást a Nyereményjáték Instagram-oldalain jelentik be, ahol a hatályos és a teljes szabályzatra mutató hivatkozások is elérhetőek lesznek.

6.5         A Résztvevő tudomásul veszi, hogy adatait a Nyereményjáték Szervezőjének, nem pedig az elektronikus közösségi hálózatnak, az Instagramnak adja meg. A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket vagy panaszokat a Szervezőnek kell címezni, nem pedig az Instagramnak.

6.6         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése érvénytelen és/vagy hatálytalan, vagy érvénytelenné válik, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és/vagy hatályosságát.

6.7         Jelen Szabályzat 2024. 07. 01-én lép hatályba.

1. melléklet

Az országok listája, ahol a Szervező webáruházai működnek

Cseh Köztársaság, elérhető a https://www.orsay.cz/ oldalon.

Szlovákia, elérhető a https://www.orsay.sk/ oldalon.

Lengyelország, elérhető a https://www.orsay.pl/ oldalon.

Németország, elérhető a https://www.orsay.de/ oldalon.

Ausztria, elérhető a https://www.orsay.at/ oldalon.

Magyarország, elérhető a https://www.orsay.hu/ oldalon.

Románia, elérhető a https://www.orsay.ro/ oldalon.

Horvátország, elérhető a https://www.orsay.hr/ oldalon.

Szlovénia, elérhető a https://www.orsay.si/ oldalon.